Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


well (>English)

nội động từ

phó từ better; best

Idioms

 1. as well
 2. as well as
 3. pretty well
  • hầu như

tính từ better; best

Idioms

 1. it's (that's) all very well but...
  • (mỉa mai) hay đấy, nhưng...

thán từ

danh từ

Idioms

 1. to let well alone
  • đ tốt rồi không phi xen vào nữa; đừng có chữa lợn lành thành lợn què

danh từ

Adjacent words: Welfare function | Welfare state | welfare state | welfare work | welfare worker | welkin | we'll | well | well-acquainted | welladay | well-advised | well-affected | well-appointed | well-armed | wellaway | well-balanced

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary