Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


branch (>English)

danh từ

Idioms

  1. root and branch
    • (xem) root

nội động từ

Idioms

  1. to branch off (away)
    • tách ra, phân nhánh
  2. to branch out
    • bỏ nhiều vốn ra kinh doanh; mở rộng các chi nhánh

Adjacent words: brakesman | brake-van | bramble | brambling | brambly | bran | brancard | branch | branch | branch | Branch banking | branch-and-bound algorithm | branched | branched | branchia | branchiae

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary