Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


crow (>English)

danh từ

Idioms

 1. as the vrow flies
  • theo đường chim bay, thẳng tắp
 2. to eat crow
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chịu nhục
 3. to have a crow to pick (plack) with somebody
  • có chuyện lôi thôi với ai, có chuyện cãi cọ với ai; có chuyện bắt bẻ ai

danh từ

nội động từ crew, crowed

Idioms

 1. to crow over
  • chiến thắng (quân thù...)

Adjacent words: crouch | croucher | croup | croupe | croupier | croupous | crouton | crow | crow-bar | crowbar | crowbar circuit | crow-berry | crow-bill | crowd | crowded | crowder

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary