Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


sober (>English)

tính từ

Idioms

  1. as sober as a judge
    • tỉnh táo, không thiên vị

ngoại động từ

nội động từ

Adjacent words: soapy | soar | soaring | s-o-b | sob | sob story | sobbing | sober | soberly | sober-minded | sober-mindedness | soberness | sobersided | sober-sides | sober-suited | soboles

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary