Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


bachelor (>English)

danh từ

Idioms

  1. bachelor girl
    • cô gái sống độc thân, cô gái ở vậy

Adjacent words: bacchantic | bacchic | bacchus | bacciferous | bacciform | baccivorous | baccy | bachelor | bachelorhood | bachelorship | bacillary | bacilli | bacilliform | bacillus | bacitracin | back

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary