Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


court (>English)

danh từ

Idioms

  1. out of court
    • mất quyền thưa kiện
    • (nghĩa bóng) lỗi thời không còn thích hợp; không có căn cứ

ngoại động từ

Adjacent words: Cournot's duopoly model | course | course | course | course line computer | courseware | coursing | court | court martial | court order | court plaster | court shoe | court-card | court-day | court-dress | courteous

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary