Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


rome (>English)

danh từ

Idioms

  1. Rome was not built in a day
    • sự nghiệp lớn không xây dựng trong một ngày; muốn làm việc lớn thì phải kiên nhẫn
  2. when in Rome, do as the Romans do
    • (tục ngữ) nhập gia tuỳ tục

Adjacent words: romano | romantic | romanticise | romanticism | romanticist | romanticize | romany | rome | romewards | romish | romp | romper | romper suit | rompers | rompingly | rompish

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary