Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


after (>English)

phó từ

giới từ

Idioms

 1. after all
  • cuối cùng, sau hết, rốt cuộc, xét cho cùng
 2. after one's heart
  • (xem) heart
 3. after a manner (fashion)
  • tàm tạm, tạm được
 4. after that
  • (xem) that
 5. after you!
  • xin mời đi trước!
 6. after you with
  • sau anh thì đến lượt tôi đấy nhé
 7. day after day
  • (xem) day
 8. the day after
  • ngày hôm sau
 9. time after time
  • (xem) time

liên từ

tính từ

Adjacent words: afrikaner | afrikanist | afrit | afrite | afro | afro-american | aft | after | after effect | afteraction | afterbirth | afterbrain | afterbreast | afterburner | after-care | aftercare

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary