Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


apple (>English)

danh từ

Idioms

 1. Adam's apple
  • (xem) Adam
 2. apple of discord
  • mối bất hoà
 3. apple of the eye
  • đồng tử, con ngươi
  • vật quí báu phải giữ gìn nhất
 4. the apple of Sodom; Dead Sea apple
  • quả táo trông mã ngoài thì đẹp nhưng trong đã thối
  • (nghĩa bóng) thành tích bề ngoài, thành tích giả tạo
 5. the rotten apple injures its neighbours
  • (tục ngữ) con sâu bỏ rầu nồi canh

Adjacent words: applanate | applanation | applaud | applaudable | applaudably | applauder | applause | apple | apple-brandy | apple-butter | apple-cart | applecart | apple-cheecked | apple-cheeked | apple-cheese | apple-core

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary