Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


away (>English)

phó từ

Idioms

 1. away back
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) từ cách đây đã lâu
 2. away off
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xa lắc xa lơ
 3. away with it!
  • vứt nó đi!; tống khứ nó đi!
 4. far and away
  • bỏ xa, hơn hẳn, không thể so sánh được
  • tất nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa
 5. out and away
  • (xem) out

Adjacent words: awardable | awardee | awarder | award-winning | aware | awareness | awash | away | away game | away match | awe | aweary | aweather | awe-inspiring | awesome | awesomely

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary