Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


beaten (>English)

động tính từ quá khứ của beat

tính từ

Idioms

  1. the beaten track
    • đường mòn
    • môn sở trường

Adjacent words: beast | beastliness | beastly | beat | beat | beat | beat amplitude | beaten | beater | beatific | beatification | beatify | beating | beating oscillator | beatitude | beatnik

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary