Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


began (>English)

(bất qui tắc) động từ began

Idioms

 1. to begin at
 2. to begon upon
  • bắt đầu làm (việc gì)
 3. to begin with
 4. to begin the world
  • (xem) world
 5. well begun is half done
  • bắt đầu tốt là làm xong được một nửa công việc

Adjacent words: before-mentioned | befoul | befriend | beft | befuddle | beg | begad | began | beget | begetter | beggar | beggardom | beggarliness | beggarly | Beggar-my neighbour policies | beggary

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary