Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


beyond (>English)

phó từ

giới từ

Idioms

 1. beyond compare
  • (xem) compare
 2. beyond control
  • (xem) control
 3. beyond one's depth beyond hope
  • (xem) hope
 4. beyond measure
  • bao la, bát ngát
 5. beyond reason
  • vô lý, phi lý
 6. to live beyond one's income
  • (xem) income

danh từ

Idioms

 1. the back of beyond
  • nơi xa xôi khuất nẻo nhất, nơi đáy biển chân trời

Adjacent words: bewilderment | bewitch | bewitching | bewitchment | bewithchingly | bewray | bey | beyond | bezel | bezier curve | bezique | bfpo | bhang | bi | biadaptive | bi-additive

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary