Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


business (>English)

danh từ

Idioms

 1. to be out of business
  • vỡ nợ, phá sản
 2. business is business
  • công việc là công việc, tình là tình (không nhập nhằng lẫn lộn được)
 3. to do big business
  • buôn bán lớn
 4. to do somebody's business; to do the business for somebody
  • giết ai
 5. everybody's business is nobody's business
  • (tục ngữ) làm sãi không ai đóng cửa chùa
 6. go about your business!
  • (xem) go
 7. good business!
  • (thông tục) rất tốt! tuyệt! cừ thật!
 8. to mean business
  • thực bụng muốn làm ăn (với nhau)

danh từ

business (>English)

business (>English)

Adjacent words: bush-ranger | bush-telegraph | bush-whacker | bushy | busily | business | business | business | business address | business card | business computer | Business cycle | business game | business graphics | business hours | business man

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary