Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


call (>English)

danh từ

Idioms

 1. at call
  • sẵn sàng nhận lệnh
 2. call to arms
  • lệnh nhập ngũ, lệnh động viên
 3. no call to blush
  • việc gì mà xấu hổ
 4. close call
  • (xem) close
 5. to get (have) a call upon something
  • có quyền được hưởng (nhận) cái gì
 6. place (house) of call
  • nơi thường lui tới công tác

ngoại động từ

nội động từ

Idioms

 1. to call aside
  • gọi ra một chỗ; kéo sang một bên
 2. to call away
  • gọi đi; mời đi
 3. to call back
  • gọi lại, gọi về
 4. to call down
  • gọi (ai) xuống
  • (thông tục) xỉ vả, mắng nhiếc thậm tệ
 5. to call forth
 6. to call in
  • thu về, đòi về, lấy về (tiền...)
  • mời đến, gọi đến, triệu đến
 7. to call off
 8. to call out
  • gọi ra
  • gọi to
  • gọi (quân đến đàn áp...)
  • thách đấu gươm
 9. to call together
  • triệu tập (một cuộc họp...)
 10. to call up
  • gọi tên
  • gợi lại, nhắc lại (một kỷ niệm)
  • gọi dây nói
  • nảy ra (một ý kiến); gây ra (một cuộc tranh luận...)
  • đánh thức, gọi dậy
  • (quân sự) động viên, gọi (nhập ngũ)
 11. to call away one's attention
  • làm cho đãng trí; làm cho không chú ý
 12. to call in question
  • (xem) question
 13. to call into being (existence)
  • tạo ra, làm nảy sinh ra
 14. to call into play
  • (xem) play
 15. to call over names
  • điểm tên
 16. to call a person names
  • (xem) name
 17. to call somebody over the coals
  • (xem) coal
 18. to call something one's own
 19. to call a spade a spade
  • (xem) spade
call (>English)

call (>English)

Adjacent words: calisthenic | calisthenics | calix | calk | calk | calker | calkin | call | call | call | call address | call by address | call by name | call by reference | call by result | call by value

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary