Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


carve (>English)

động từ

Idioms

  1. to carve out
    • đục ra, khoét ra; xẻo ra, cắt ra (một phần đất đai...)
  2. to carve up
    • chia cắt, cắt nhỏ ra (đất đai...)
  3. to carve one's way to
    • cố lách tới, cổ mở một con đường tới

Adjacent words: cartulary | cart-wheel | cart-whip | cart-wright | caruncle | caruncular | carunculate | carve | carvel | carvel-built | carven | carver | carver-up | carving | carving-knife | carwash

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary