Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


child (>English)

danh từ, số nhiều children

Idioms

 1. to be far gone with child
  • có mang sắp đến tháng đẻ
 2. burnt child dreads the fire
  • (xem) fire
 3. this child
  • (từ lóng) bõ già này
 4. from a child
  • từ lúc còn thơ
child (>English)

Adjacent words: chiffon | chiffonier | chignon | chigoe | chihuahua | chilblain | chilblained | child | child | Child allowance | child benefit | child segment | child-bearing | childbearing | childbed | childbirth

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary