Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


corner (>English)

danh từ

Idioms

 1. to cut off a corner
  • đi tắt
 2. to drive somebody into a corner
  • (xem) drive
 3. four corners
  • ngã té
 4. to have a corner in somebody's heart
  • được ai yêu mến
 5. to have a warm (soft) corner in one's heart for somebody
  • dành cho ai một cảm tình đặc biệt; có cảm tình với ai, yêu mến ai
 6. a hot (warm) corner
  • (quân sự), (thông tục) chỗ nguy hiểm, chỗ chiến sự xảy ra ác liệt
 7. to look (see, watch) somebody out of the corner of one's eye
  • liếc ai, nhìn trộm ai
 8. a tight corner
  • nơi nguy hiểm
  • hoàn cảnh khó khăn
 9. to turn the corner
  • rẽ, ngoặt
  • (nghĩa bóng) vượt qua nơi nguy hiểm, vượt qua giai đoạn khó khăn

ngoại động từ

nội động từ

corner (>English)

Adjacent words: corn-dealer | cornea | corneal | cornel | cornelian | corneous | corner | corner | corner antenna | corner reflector | corner relector cavity | Corner solution | corner-boy | corner-chair | corner-cupboard | cornered

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary