Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


dark (>English)

tính từ

Idioms

 1. the dark ages
  • thời kỳ Trung cổ; đêm trường Trung cổ
 2. the Dark Continent
  • Châu phi
 3. a dark horse
  • (xem) horse

danh từ

Idioms

 1. in the dark of the moon
  • lúc trăng non
 2. to leap in the dark
  • làm một việc mạo hiểm liều lĩnh, nhắm mắt nhảy liều

Adjacent words: darer | daresay | daring | daringly | daringness | dariole | darjeeling | dark | dark glasses | dark horse | darken | darkener | darkey | darkish | darkle | darkling

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary