Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


early (>English)

tính từ

phó từ

Idioms

 1. early enough
  • vừa đúng lúc
 2. earlier on
  • trước đây
 3. early in the list
  • ở đầu danh sách
 4. as early as the 19th century
  • ngay từ thế kỷ 19
 5. they got up a bit early for you
  • (thông tục) chúng láu cá hơn anh, chúng ta đã lừa được anh rồi

Adjacent words: earl | ear-lap | earldom | earless | earliness | earlobe | earlock | early | early bird | early closing | early warning | Earmaking | earmark | earmuff | earmuffs | earn

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary