Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


eye (>English)

danh từ

Idioms

 1. all my eye [and Betty martin]
  • chuyện tầm phào, chuyện tào lao, chuyện bá láp, điều vô lý
 2. an eye for an eye
  • ăn miếng trả miếng
 3. to be all eyes
  • nhìn chằm chằm
 4. to be up to the eyes in
  • ngập đầu (công việc, nợ nần)
 5. to be very much in the public eye
  • là người có tai mắt trong thiên hạ
 6. to cast sheep's eyes
  • (xem) sheep
 7. to catch the speaker's eye
  • được chủ tịch (nghị viện) trông thấy mình giơ tay và cho phát biểu
 8. to clap (set) one's eyes on
  • nhìn
 9. eyes front!
  • (xem) front
 10. eyes left!
  • (quân sự) nhìn bên trái!
 11. eyes right!
  • (quân sự) nhìn bên phải!
 12. the eye of day
  • mặt trời
 13. to give on eye to someone
  • theo dõi ai; trông nom ai
 14. to give an eye to someone
  • theo dõi ai; trông nom ai
 15. to give the glad eye to somebody
  • (xem) glad
 16. to have an eye for
  • có con mắt tinh đời về, rất tinh tế
 17. to have an eye to something
  • lấy cái gì làm mục đích
 18. to have an eye to everything
  • chú ý từng li từng tí
 19. to have eyes at the back of one's head
  • có mắt rất tinh, cái gì cũng nhìn thấy
 20. to have one's eye well in at shooting
  • mắt tinh bắn giỏi
 21. his eyes arr bigger than his belly
  • no bụng đói con mắt
 22. if you had half an eye
  • nếu anh không mù, nếu anh không đần độn
 23. in the eyes of
  • theo sự đánh giá của, theo con mắt của
 24. in the eye of the law
  • đứng về mặt pháp lý, đứng về mặt luật pháp
 25. in the eye of the wind
  • ngược gió
 26. in the mind's eye
  • trong trí tưởng tượng; trong sự nhìn trước
 27. to lose an eye
  • mù một mắt
 28. to make eyes
  • liếc mắt đưa tình
 29. to make someone open his eyes
  • làm ai trố mắt nhìn (vì ngạc nhiên)
 30. my eye(s)!
  • ồ lạ nhỉ!
 31. to maked eye
  • mắt thường (không cần đeo kính)
 32. to see eye to eye with somebody
  • đồng ý với ai
 33. to see with half an eye
  • trông thấy ngay
 34. to throw dust in somebody's eyes
  • (xem) dust
 35. under the eye of somebody
  • dưới sự giám sát của ai
 36. where are your eyes?
  • thong manh à?, mắt để ở đâu?
 37. to wipe somwone's eys
  • (từ lóng) phỗng tay trên ai, đi nước trước ai
 38. with an eye to something
  • nhằm cái gì

ngoại động từ

eye (>English)

Adjacent words: exuviae | exuvial | exuviate | exuviation | ex-voto | eyas | eye | eye | eye patterns | eyeable | eyeball | eye-bar | eye-bath | eye-beam | eye-bite | eye-bolt

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary