Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


fat (>English)

tính từ

Idioms

 1. to cut up fat
  • để lại nhiều tiền
 2. a fat chance
  • (từ lóng) sự đen đủi, sự không may chút nào
   • he's a fat chance: hắn ta đen đủi quá, hắn ta chẳng may mắn chút nào
 3. a fat lot
  • (từ lóng) nhiều gớm ((thường), (mỉa mai)), rất ít, cóc khô

Adjacent words: fast-man | fastness | fastness | fast-recovery diode | fast-talk | fastuous | fast-woman | fat | fat lime | fatal | fatalise | fatalism | fatalist | fatalistic | fatality | fatalize

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary