Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


feet (>English)

danh từ, số nhiều feet

Idioms

 1. at someone's feet
  • ở dưới trướng ai; là đồ đệ của ai
  • đang cầu cạnh ai
 2. to be (stand) on one's feet
  • đứng thẳng
  • lại khoẻ mạnh
  • có công ăn việc làm, tự lập
 3. to carry someone off his feet
  • làm cho ai phấn khởi, gây cảm hứng cho ai
 4. to fall on (upon) one's feet
  • (xem) fall
 5. to find (know) the length of someone's feet
  • biết nhược điểm của ai, nắm được thóp của ai
 6. to have the ball at one's feet
  • (xem) ball
 7. to have feet of clay
  • chân đất sét dễ bị lật đổ, ở thế không vững
 8. to have one food in the grave
  • gần đất xa trời
 9. to have (put, set) one's foot on the neck of somebody
  • đè đầu cưỡi cổ ai
 10. to keep one's feet
  • (xem) feet
 11. to measure anothers foot by one's own last
  • suy bụng ta ra bụng người
 12. to put one's foot down
  • (xem) put
 13. to put one's foot in it
  • (xem) put
 14. to put (set) someone back on his feet
  • phục hồi sức khoẻ cho ai; phục hồi địa vị cho ai
 15. to set on foot
  • (xem) set
 16. with foat at foot
  • đã đẻ (ngựa cái)
 17. [with one's] feet foremost
  • bị khiêng đi để chôn

ngoại động từ

nội động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

Idioms

 1. to foot it
  • (thông tục) nhảy, nhảy múa
  • đi bộ
  • chạy
 2. to foot up

Adjacent words: fee-faw-fum | feel | feel | feeler | feeler | feeling | feelingly | feet | feetless | feeze | FEFO (first ended-first out) algorithm | feign | feigned | feint | feist | feisty

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary