Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


girl (>English)

danh từ

Idioms

  1. the girls
    • bọn con gái (có chồng và chưa chồng) trong nhà
  2. girl guides
    • nữ hướng đạo
  3. my old girl
    • (thân mật) nhà tôi, bu n

Adjacent words: girasole | girba | gird | girder | girder | girdle | girdling | girl | girl friday | girl-friend | girlhood | girlie | girlish | girlishly | girlscout | girn

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary