Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


green (>English)

tính từ

danh từ

nội động từ

ngoại động từ làm cho xanh; nhuộm lục

Adjacent words: greed | greedily | greediness | greedy | greedy-guts | greek | greeking | green | green belt | green fingers | green fodder | green food | green forage | green goods | green light | green linnet

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary