Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


heel (>English)

danh từ

Idioms

 1. Achilles' heel
  • gót A-sin, điểm dễ bị tổn thương
 2. at somebody's heel
 3. at (on, upon) somebody's heels
  • theo sát gót ai
 4. to be carried with the heels foremost
  • đã cho vào sáu tấm đem đi
 5. to come to heel
  • lẽo đẽo theo sau chủ (chó)
 6. to come (follow) upon the heels of somebody
  • theo sát gót ai
 7. to cool (kick) one's heels
  • đứng chờ mỏi gối
 8. to be down at heel(s)
  • (xem) down
 9. to fling (pick) up one's heels
 10. to show a clean pair of heels
 11. to take to one's heels
  • vắt chân lên cỏ mà chạy; bỏ chạy
 12. to gets (have) the heels of somebody
 13. to show the heels to somebody
  • chạy vượt ai, chạy nhanh hơn ai
 14. hairy about (at, in) the heel
  • (xem) hairy
 15. head over heels
 16. heels over head
  • lộn tùng phèo
 17. the iron heel
  • gót sắt; sự áp chế tàn bạo
 18. to kick up one's heels
  • chết
  • (từ lóng) nhảy cỡn lên
 19. to lay (clap, set) somebody by the heels
  • bắt bỏ tù ai, bắt giam ai; giam hãm ai
 20. out at heels
  • rách gót (bít tất)
  • đi bít tất rách gót; ăn mặc nghèo nàn rách rưới
 21. to turn on one's heels
  • (xem) turn
 22. to turn up one's heels
  • chết
 23. under heel
  • bị giày xéo, sống dưới gót giày

ngoại động từ

nội động từ

nội động từ

Adjacent words: heedful | heedfulness | heedless | heedlessly | heedlessness | hee-hau | hee-haw | heel | heel tendon | heel-and-toe | heeled | heeler | heel-piece | heeltap | heft | heftily-built

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary