Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


last (>English)

danh từ

Idioms

 1. to stick to one's lát
  • không dính vào những chuyện mà mình không biết

danh từ

danh từ

Idioms

 1. at last
 2. at long last
  • sau hết, sau cùng, rốt cuộc
 3. to look one's last on something
  • nhìn vật gì lần sau cùng
 4. to (till) the last
  • đén cùng, đến giờ chót, đến hơi thở cuối cùng
   • to fight to the last: chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

tính từ, số nhiều của late

Idioms

 1. last but not least
  • cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng

phó từ, cấp cao nhất của late

động từ

last (>English)

Adjacent words: l-asparaginase | Laspeyres price index | lass | lassie | lassitude | lasso | lassoer | last | last | last mile | last name | last post | last rites | last sleep | last supper | last-born

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary