Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


learn (>English)

ngoại động từ learnt /lə:nt/

Idioms

  1. to learn by heart
    • học thuộc lòng
  2. to learn by rate
    • học vẹt
  3. I am (have) yet to learn
    • tôi chưa biết như thế nào, để còn xem đã
learn (>English)

Adjacent words: leap year | leap-day | leaper | leap-frog | leaping | leapt | leap-year | learn | learn | learnable | learned | learnedly | learner | learning | Learning | learnt

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary