Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


lip (>English)

danh từ

Idioms

 1. stiff upper lip
  • sự không nao núng, sự không lay chuyển được, tính kiên cường
 2. to hang one's lip
  • buồn thiu, sầu não
 3. to hang on somebody's lips
  • (xem) hang
 4. not tom open one's lips
  • không hé răng
 5. word escapes one's lips
  • nói lỡ lời

ngoại động từ

nội động từ

Adjacent words: lion-hearted | lionhearted | lion-heartedness | lion-hunter | lionise | lionization | lionize | lip | liparite | lipase | lipbrush | lip-deep | lipgloss | lip-good | lipid | lipide

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary