Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


make (>English)

danh từ

Idioms

 1. to be on the make
  • (thông tục) thích làm giàu
  • đang tăng, đang tiến
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đang tìm người để ăn nằm với

ngoại động từ

nội động từ

Idioms

 1. to make after
  • (từ cổ,nghĩa cổ) theo đuổi, đeo đuổi
 2. to make against
  • bất lợi, có hại cho
 3. to make away
  • vội vàng ra đi
 4. to make away with
  • huỷ hoại, giết, thủ tiêu, khử
  • lãng phí, phung phí
  • xoáy, ăn cắp
 5. to make back off
  • trở lại một nơi nào...
 6. to make off
  • đi mất, chuồn, cuốn gói
 7. to make off with
  • xoáy, ăn cắp
 8. to make out
  • đặt, dựng lên, lập
  • xác minh, chứng minh
  • hiểu, giải thích, tìm ra manh mối, nắm được ý nghĩa, đọc được
  • phân biệt, nhìn thấy, nhận ra
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn biến, tiến triển
 9. to make over
 10. to make up
 11. to make with
  • (từ lóng) sử dụng
 12. to make amends for something
  • (xem) amends
 13. to make as if
 14. to make as though
  • làm như thể, hành động như thể
 15. to make beleive
  • (xem) beleive
 16. to make bold to
  • (xem) bold
 17. to make both ends meet
  • (xem) meet
 18. to make free with
  • tiếp đãi tự nhiên không khách sáo
 19. to make friends with
  • (xem) friend
 20. to make fun of
 21. to make game of
  • đùa cợt, chế nhạo, giễu
 22. to make good
  • (xem) good
 23. make haste!
  • (xem) haste
 24. to make a hash of job
  • (xem) hash
 25. to make hay while the sun shines
  • (xem) hay
 26. to make head
  • (xem) head
 27. to make head against
  • (xem) head
 28. to make headway
  • (xem) headway
 29. to make oneself at home
  • tự nhiên như ở nhà, không khách sáo
 30. to make love to someone
  • (xem) love
 31. to make little (light, nothing) of
  • coi thường, coi rẻ, không chú ý đên, không quan tâm đến
 32. to make much of
  • (xem) much
 33. to make the most of
  • (xem) most
 34. to make mountains of molehills
  • (xem) molehill
 35. to make one's mark
  • (xem) makr
 36. to make merry
  • (xem) merry
 37. to make one's mouth water
  • (xem) water
 38. to make of mar
  • (xem) mar
 39. to make ready
  • chuẩn bị sãn sàng
 40. to make room (place) for
  • nhường chổ cho
 41. to make sail
  • gương buồm, căng buồm
 42. to make oneself scarce
  • lẩn đi, trốn đi
 43. to make [a] shift to
  • (xem) shift
 44. to make terms with
  • (xem) term
 45. to make too much ado about nothing
  • chẳng có chuyện gì cũng làm rối lên
 46. to make a tool of someone
  • (xem) tool
 47. to make up one's mind
  • (xem) mind
 48. to make up for lost time
  • (xem) time
 49. to make war on
  • (xem) war
 50. to make water
  • (xem) water
 51. to make way
  • (xem) way
 52. to make way for
  • (xem) way
make (>English)

Adjacent words: majorize | majorized | majuscular | majuscule | makable | makar | make | make | make-believe | make-do | makefast | make-or-break | makepeace | maker | make-ready | makershift

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary