Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


office (>English)

danh từ

Idioms

 1. Office for the Dead
  • lễ truy điệu
  • cơ quan, sở, văn phòng, phòng giấy
  • chi nhánh, cơ sở (hãng buôn)
  • bộ
 2. the Foreign Office
  • bộ Ngoại giao (Anh)
  • (số nhiều) nhà phụ, chái, kho
  • (từ lóng) lời gợi ý, hiệu
 3. the Holy Office
  • toà án tôn giáo

Adjacent words: offhanded | off-handedly | offhandedly | off-handedness | offhandedness | off-heat | off-hour | office | office hours | Office of Fair Trading | Office of Management and Budget (OMB) | office seeker | office-bearer | office-block | office-boy | office-holder

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary