Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


part (>English)

danh từ

Idioms

 1. for my part
  • về phần tôi
 2. for the most part
  • phần lớn, phần nhiều
 3. in part
  • một phần, phần nào
 4. on one's part; on the part of
 5. part and parcel
  • (xem) parcel
 6. part of speech
  • (ngôn ngữ học) loại từ
 7. to take someething in good part
  • không chấp nhất điều gì; không phật ý về việc gì
 8. to take part in
  • tham gia vào

ngoại động từ

nội động từ

Idioms

 1. to part brass rags with somebody
  • (xem) brass
 2. to part company with
  • cắt đắt quan hệ bầu bạn với

phó từ

part (>English)

Adjacent words: parsing | parsley | parsnip | parson | parsonage | parsonic | parson's nose | part | part | part of speech | partake | partaken | partaker | partan | parted | parterre

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary