Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


rabbit (>English)

danh từ

Idioms

  1. to bread like rabbits
    • sinh sôi nảy nở nhanh, đẻ nhanh (như thỏ)
  2. Weish rabbit
    • món bánh mì rán với phó mát

nội động từ

Adjacent words: rabbi | rabbin | rabbinate | rabbinic | rabbinicall | rabbinism | rabbinist | rabbit | rabbit punch | rabbit-fever | rabbit-hole | rabbit-hutch | rabbit-punch | rabbitry | rabbit-warren | rabbity

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary