Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


saw (>English)

danh từ

danh từ

động từ sawed; sawed, sawn

Idioms

  1. to saw the air
    • khoa tay múa chân
  2. to saw the wood
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm việc riêng của mình

thời quá khứ của see

Adjacent words: savory | savour | savourless | savoury | savoy | savoyard | savvy | saw | saw log | saw-blade | sawbones | saw-buck | saw-cut | sawder | saw-doctor | sawdust

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary