Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


shirt (>English)

danh từ

Idioms

 1. to get someone's shirt off
  • (từ lóng) chọc tức ai, làm cho ai nổi giận
 2. to give someone a wet shirt
  • bắt ai làm đổ mồ hôi sôi nước mắt
 3. to keep one's shirt on
  • (từ lóng) bình tĩnh
 4. to lose one's shirt
  • (từ lóng) mất sạch cơ nghiệp, cái khố cũng chẳng còn
 5. near is my shirt, but nearer is my skin
  • bản thân mình vẫn là quan trọng hơn cả
 6. to put one's shirt on
  • (từ lóng) bán cả khố đi mà đánh cược vào (cái gì)

Adjacent words: shire | shire-horse | shire-town | shirk | shirker | Shirking model | shirr | shirt | shirt-front | shirtily | shirtiness | shirting | shirtless | shirt-sleeve | shirt-sleeves | shirt-tail

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary