Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


speed (>English)

danh từ

Idioms

  1. more haste, less speed
    • chậm mà chắc

ngoại động từ sped

nội động từ

Idioms

  1. to speed up
    • tăng tốc độ
  2. to speed the parting guest
    • (từ cổ,nghĩa cổ) chúc cho khách ra đi bình yên vô sự
speed (>English)

Adjacent words: speechification | speechifier | speechify | speechless | speechlessly | speechlessness | speech-reading | speed | speed | speed trap | speed-ball | speed-boat | speed-cop | speed-counter | speeder | speedily

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary