Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


spread (>English)

danh từ

ngoại động từ spread

nội động từ

Idioms

  1. to spread oneself thin
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ôm đồm nhiều việc quá cùng một lúc
spread (>English)

Adjacent words: sprayboard | spray-drain | sprayer | sprayey | spray-gun | spraying | spray-painting | spread | spread | spread eagle | Spread effects | spread-eagle | spread-eagleism | spreader | spreader-over | spreader-over system

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary