Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


staff (>English)

danh từ, số nhiều staves, staffs

Idioms

  1. staff of life
    • bánh mì (coi như thức ăn cơ bản nuôi sống con người)

ngoại động từ

Adjacent words: stade | stadholder | stadia | stadiometer | stadium | stadtholder | stadtholdership | staff | staffer | staff-nurse | staff-officer | stag | Stag | stag-beetle | stage | stage

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary