Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


stake (>English)

danh từ

Idioms

  1. to be at stake
    • đang lâm nguy, đang bị đe doạ
  2. to have a stake in the country
    • có quyền lợi nông thôn
  3. to put up stakes
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thay đổi chỗ ở, thay đổi chỗ kinh doanh

ngoại động từ

stake (>English)

Adjacent words: stair-horse | stair-rod | stair-step | stairway | stairwell | staith | staithe | stake | stake | stake-boat | stakeholder | stake-money | stake-net | stake-out | stakey | stakhanovism

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary