Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


stiff (>English)

tính từ

Idioms

 1. to keep a stiff upper lip
  • (xem) lip
 2. to be bored stiff
  • chán ngấy, buồn đến chết được
 3. to be scared stiff
  • sợ chết cứng
 4. a stiff un
  • nhà thể thao lão thành
  • (từ lóng) xác chết

danh từ

Adjacent words: stick-up | stickup | stick-up collar | sticky | sticky tape | sticky-back | stickybeak | stiff | stiffen | stiffened | stiffener | stiffening | stiffish | stiffly | stiff-necked | stiffness

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary