Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


thing (>English)

danh từ

Idioms

 1. above all things
  • trên hết
 2. as a general thing
  • thường thường, nói chung
 3. to know a thing or two
  • có kinh nghiệm, láu
 4. to look (feel) quite the thing
  • trông ra vẻ (cảm thấy) khoẻ mạnh
 5. to make a good thing out of something
  • kiếm chác được ở cái gì

Adjacent words: thimblerig | thimblerigger | thimblerigging | thin | thin | thine | thin-faced | thing | thingamy | thingum | thingumajig | thingumbob | thingumebob | thingummy | thingy | think

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary