Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


think (>English)

động từ thought

Idioms

 1. to think about
 2. to think of
 3. to think out
  • nghĩ ra, trù tính
 4. to think over
  • nghĩ về, suy nghĩ kỹ về, bàn về
 5. to think up
  • sáng tạo ra, nghĩ ra
 6. to think better of
  • đánh giá (ai) cao hơn
  • suy đi tính lại lại thôi, thay đổi ý kiến
 7. to think fit to do something
  • quyết định làm một việc gì
 8. to think one's time away
  • suy nghĩ cho qua thì giờ

Adjacent words: thingamy | thingum | thingumajig | thingumbob | thingumebob | thingummy | thingy | think | thinkable | thinker | thinking | thinking-cap | think-tank | thinly | thinner | thinners

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary