Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


through (>English)

giới từ

phó từ

Idioms

 1. all through
  • suốt từ đầu đến cuối
 2. to be through with
  • làm xong, hoàn thành (công việc...)
  • đã đủ, đã chán; đã mệt (về việc gì)
 3. to drop through
  • thất bại, không đi đến kết quả nào

tính từ

Adjacent words: thrombus | throne | throng | throstle | throstle-frame | throttle | throttle-valve | through | through and through | throughly | throughout | throughput | throughway | throve | throw | throwaway

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary