Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


twice (>English)

phó từ

Idioms

  1. to think twice about doing something
    • suy nghĩ chín chắn khi làm gì
  2. not to think twice about
    • không nghĩ nhiều về, không để tâm lắm đến, quên ngay
twice (>English)

Adjacent words: twentyfold | twenty-fourmo | twenty-one | 'twere | twerp | twi- | twibill | twice | twice | twice-laid | twicer | twice-told | twiddle | twiddly | twig | twiggy

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary