Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


weather (>English)

danh từ

Idioms

 1. to keep one's weather eye open
  • cảnh giác đề phòng
 2. to make heavy weather of
  • khổ vì, điêu đứng vì
 3. under the weather
  • khó ở, hơi mệt['weðə]

ngoại động từ

nội động từ

Idioms

 1. to weather through
  • thoát khỏi, khắc phục được, vượt được

Adjacent words: weasand | weasel | weasel word | weasel-faced | Weath | Weath effect | Weath tax | weather | weather-beaten | weather-board | weather-boarding | weather-bound | weather-brained | weather-bureau | weather-chart | weathercock

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2019 Viet Dictionary