Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


worse (>English)

tính từ (cấp so sánh của bad)

phó từ (cấp so sánh của badly)

Idioms

  1. none the worse
    • không kém
  2. worse off
    • lâm vào hoàn cảnh xấu hơn; sa sút

danh từ

Adjacent words: worried | worriedly | worrier | worriment | worrisome | worry | worrying | worse | worsen | worship | worshiper | worshipful | worshipper | worst | worsted | wort

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary